Tag - Arduino UNO r3

Arduino / Genuino UNO , Genuino Mega, Genuino Micro 台灣上市

Arduino / Genuino UNO , Genuino Mega, Genuino Micro 台灣上市 Arduino/Genuino UNO開始使用電子設備和進行編碼的最好開發板選擇。若這是您第一次使用Arduino系列產品, UNO將是您可以開始入門的最強大開發板。UNO是整個Arduino系列開發板中最常用且存檔最多的開發板。 (閱讀全文…)

吉祥鼠報豐收歲,順意平安興旺財!小年夜(1/23) ~ 大年初五(1/29) 暫停出貨。 忽略