Product Tag - nano Shield

  • NANO UNO 多用途擴展板 相容Arduino

    0 滿分 5 分

    UNO Nano Prototype Shield I/O Extension Board Module for Arduino

    專門為Arduino NANO量身打造,焊上的兩排針腳,即可使用在Arduino duemilanove 2009 、UNO R3。該擴展板,解決了NANO在連接多款傳感器的時候佈線混亂的問題,成為你開發Arduino作品的利器.

    NT$143 NT$67 未稅